بررسی عیوب کیفی بستنی و راه حل ها
اصلاحاتدلایل احتمالیعیوبردیف
افزایش مواد جامد محلول یا شیرین کننده هازیاد بودن دمای فریز کردنبافت خیلی سفت1
کاهش مواد جامد محلول یا شیرین کننده هاکم بودن دمای فریز کردنبافت خیلی نرم2
افزایش مواد جامد محلولبه سرعت ذوب می شودبافت(Body) نا مناسب محصول3
کاهش DE شربت ذرت بررسی مقدار مصرف هیدروکلوئید ها(پایدار کننده بستنی)  با لا بودن ترکیباتی که با آب اتصال ایجاد می کنندبافت صمغی و چشبنده4
افزایش مقدار مصرف مواد جامد محلول مقدار مصرف هیدروکلوئید ها(استابلایزر بستنی) حداقل 2/0 درصد باشدوجود کریستال های بزرگ یخبافت یخی و شنی5
کنترل فرایند هوادهی کاهش مقدار مصرف شربت ذرتهوادهی کمبافت متراکم و منسجم6
کنترل فرایند هوادهی افزایش مقدار مصرف شربت ذرتهوادهی زیادبافت پفکی7